Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του σχολείου μας προβλέπει δραστηριότητες σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν τις παρακάτω μαθησιακές περιοχές όπως: 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ

 

Προφορική επικοινωνία: Ομιλία και Ακρόαση

 

 • Να καλλιεργήσουν την προφορική επικοινωνία, να είναι δηλαδή σε θέση να δίνουν εξηγήσεις για τις ενέργειές τους και να αιτιολογούν τις απόψεις και τις πράξεις τους 

 • Να επιχειρηματολογούν και να διαπραγματεύονται, για να πείσουν τους άλλους για τις επιλογές και τις αποφάσεις τους

 • Να συμμετέχουν σε συζητήσεις, παίρνοντας διαδοχικά το λόγο και αναλαμβάνοντας ρόλους ομιλητή και ακροατή 

 • Να διηγούνται προσωπικές τους εμπειρίες, επιδιώκοντας να τηρούν τη διαδοχική σειρά των γεγονότων 

 • Να αφηγούνται παραμύθια και ιστορίες 

 • Να περιγράφουν αντικείμενα και γεγονότα

 

Γραπτός Λόγος: Ανάγνωση και Γραφή

 

 • Να υιοθετούν βασικές αρχές ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής (π.χ. ότι διαβάζουμε από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω κτλ.)

 • Να απομνημονεύουν πολύ μικρά κείμενα.

 • Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα.

 • Να χρησιμοποιούν τη «δανειστική» βιβλιοθήκη της τάξης.

 • Να συνειδητοποιούν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση του προφορικού.

 • Να κατανοούν σταδιακά ότι τα φωνήματα του προφορικού λόγου αντιστοιχούν με τα γράμματα του γραπτού λόγου.

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

 • Να ομαδοποιούν, να αντιστοιχούν, να διατάσσουν, να σειραθετούν και να ταξινομούν.

 • Να έρθουν σε επαφή με τους αριμούς, να αριθμούν (δηλ. να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών) και να απαριθμούν.

 • Να αναγνωρίζουν τα σχήματα, γεωμετρικά στέρεα και να αντιλαμβάνονται τις ιδιότητές τους.

 • Να κάνουν μετρήσεις και εκτιμήσεις.

 • Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα.

 • Να αναπτύσσουν διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.

 • Να επιλύουν προβλήματα, να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις.

 • Να παρατηρούν, να περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν με βάση ορισμένα γνωρίσματα που είναι κοινά σε αντικείμενα και καταστάσεις 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

        Στα πλαίσια της μελέτης περιβάλλοντος τα παιδιά προτρέπονται να γνωρίσουν τον κόσμο γύρω τους, ενεργοποιώντας τη σκέψη τους και επιστρατεύοντας όσες αισθήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν σε κάθε περίπτωση. Μαθαίνουν να προσεγγίζουν τόσο το φυσικό περιβάλλον (ζώα – φυτά) όσο και το ανθρωπογενές, να συναισθανθούν και να βιώσουν δηλαδή τις σχέσεις τους με τους άλλους, καθώς και να γνωρίσουν τον ίδιο άνθρωπο και τα δημιουργήματά του. Ενθαρρύνονται να παρατηρούν συστηματικά, να περιγράφουν με ακρίβεια, να εξετάζουν ομοιότητες και διαφορές και να επιλέγουν τρόπους, υλικά και μέσα προκειμένου να μελετήσουν πράγματα, φαινόμενα και γεγονότα. 

 

        Βασικές γνώσεις και διαδικασίες από το χώρο των Φυσικών Επιστημών, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των Θρησκευτικών, έννοιες της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, καθώς και στοιχεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής προσεγγίζονται διαθεματικά μέσα από δραστηριότητες που αφορούν τη Μελέτη Περιβάλλοντος.

 

ΠΑΙΔΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ

 

        Η συγκεκριμένη μαθησιακή περιοχή περιλαμβάνει τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα Εικαστικά, το Θέατρο/Δραματική Τέχνη, τη Φυσική Αγωγή, τη Μουσικοκινητική Αγωγή και τη Μουσική. Οι τέχνες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών από την πολύ μικρή τους ηλικία. Η συμμετοχή των παιδιών μας σε δημιουργικές – καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με την κατάλληλη παιδαγωγική αξιοποίηση, συμβάλλει ουσιαστικά τόσο στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς τους, αλλά και στην ολόπλευρη ανάπτυξή τους.

        Ειδικότεροι στόχοι:

 • Να προωθούν τη δημιουργικότητά τους και να ερεθίζουν τη φαντασία τους. 

 • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κριτικής τους ικανότητας και της αναπαραστατικής τους σκέψης.

 • Να εμπλουτίζουν τις δυνατότητές τους στο να εκφράζουν με διαφορετικούς τρόπους και μέσα τη σκέψη και τα συναισθήματά τους. 

 • Να καλλιεργούν την αισθητική τους αντίληψη.

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 

        Βασικός σκοπός μας είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, επικοινωνίας, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων. Στο νηπιαγωγείο μας λειτουργεί διαδραστικός πίνακας με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα.