Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου μας διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αρχές, τις οδηγίες και τους στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος (ΔΕΠΠΣ, 2003). Σύμφωνα με τους στόχους αυτούς επιδιώκεται η ενίσχυση έξι διαφορετικών τομέων ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους και αλληλοσυμπληρώνονται. Οι τομείς αυτοί είναι οι εξής:

 

 • Σωματική ανάπτυξη 

        Είμαι ικανός/-ή να το κάνω. (Ανεξαρτητοποίηση) 

 • Αντιληπτική και αισθητηριακή ανάπτυξη 

       Καταλαβαίνω. (Τρόποι μάθησης στο νηπιαγωγείο) 

 • Επικοινωνιακή και γλωσσική ανάπτυξη 

       Έχω κάτι να πω. (Ικανότητα επικοινωνίας και έκφρασης μέσω της γλώσσας)

 • Γνωστική ανάπτυξη 

       Έχω μια ιδέα. (Ανάπτυξη και έκφραση των ιδεών των παιδιών) 

 • Συναισθηματική ανάπτυξη 

       Πιστεύω στον εαυτό μου (αυτοπεποίθηση) 

 • Κοινωνική ανάπτυξη 

       Ανήκω. (Η αίσθηση του ανήκειν) 

 

        Το Αναλυτικό Πρόγραμμα προβλέπει δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να καλλιεργήσουν μαθησιακές περιοχές όπως:

 1. Παιδί και Γλώσσα

 2. Παιδί και Μαθηματικά

 3. Παιδί και Περιβάλλον 

 4. Παιδί Δημιουργία και Έκφραση 

 5. Παιδί και Πληροφορική

 

 

        Οι δραστηριότητες αυτές βοηθούν τα παιδιά  να γνωρίσουν το περιβάλλον (ανθρωπογενές και φυσικό), να καλλιεργήσουν την γλωσσική τους ικανότητα, τη μαθηματική τους σκέψη, τη δημιουργική τους έκφραση, αλλά και να έρθουν σε επαφή με τη σύγχρονη τεχνολογία – πληροφορική.

 

         Το πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου είναι ανοικτό, βιωματικό και ευέλικτο. Έχοντας ως κεντρικό άξονα τη γνώση θέτει το παιδί στον πυρήνα της μαθησιακής διαδικασίας, κάνοντάς το υπεύθυνο και αυτόνομο, ενώ συγχρόνως του μαθαίνει να συνεργάζεται με τους γύρω του και να αλληλεπιδρά. 

 

         Οι δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο είναι βιωματικές. Το πρώτο ακουστικό ερέθισμα τις περισσότερες φορές δεν είναι αρκετό. Οι μαθητές αν ακούσουν κάτι ενδέχεται να το ξεχάσουν, αν το δουν μπορεί να το θυμηθούν κι αν το κάνουν πράξη... θα το εμπεδώσουν!!! Στην εκπαιδευτική διαδικασία η συμμετοχή των αισθήσεων κατέχει πρωτεύοντα ρόλο, για το λόγο αυτό το πρόγραμμα εμπλουτίζεται συστηματικά από τέτοιου είδους δραστηριότητες. Θέλοντας να δώσουμε στα παιδιά ένα πλούσιο σε ερεθίσματα περιβάλλον και να καλλιεργήσουμε τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργασία, εμπλουτίσαμε το βασικό πρόγραμμα σπουδών με βιωματικές δράσεις. Οι μαθητές στο βιωματικό πρόγραμμα, αγγίζουν, μυρίζουν, γεύονται, αισθάνονται, πειραματίζονται, δημιουργούν, δηλαδή συμμετέχουν σωματικά και συναισθηματικά σε δραστηριότητες και έτσι βιώνουν τη γνώση.

 

    Το «Λιλόσπιτο» κάθε σχολική χρονιά, συμμετέχει σε ποικίλα Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν αφετηρία για μια ανοικτή διαδικασία μάθησης όπου -εκτός των άλλων- δίνεται έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού, στους προβληματισμούς του, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντά του, καθώς και στην ιδιαίτερη ανάγκη του για -παντός είδους- έκφραση. Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και παράλληλα με τα Καινοτόμα Προγράμματα, σε κάθε τμήμα αναπτύσσονται Σχέδια Εργασίας (projects), οι θεματικές των οποίων αναδύονται από τα ενδιαφέροντα ή τις ανάγκες των ίδιων των παιδιών. 

 

       Στα  Καινοτόμα Προγράμματα (Περιβαλλοντικά, Πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας), στα Σχέδια Εργασίας, όπως και σε κάθε άλλη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο νηπιαγωγείο μας, η γνώση προσεγγίζεται πάντοτε διαθεματικά, ούτως ώστε τα παιδιά να μπορούν να αντιλαμβάνονται τόσο τη σφαιρικότητα της γνώσης, όσο και τη συνέχειά της. Η δε άμεση σύνδεση όλων των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου με την κοινωνική πραγματικότητα, θεμελιώνει έναν ανοιχτό, δημιουργικό και αμφίδρομο δίαυλο επικοινωνίας των παιδιών με αυτήν.

 

        Στο σχεδιασμό των προγραμμάτων μας λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα κάθε παιδιού. Ακολουθούμε την αρχή της Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής, υποστηρίζοντας πως κάθε παιδί έχει δική του πορεία προς την μάθηση και δικό μας μέλημα είναι να αξιοποιήσουμε τα βιώματα του, τις ανάγκες του και να ενισχύσουμε τα ενδιαφέροντα του, ώστε να ακολουθήσει τον δρόμο προς την κατάκτηση της γνώσης. Επίσης δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις κοινωνικές και πολιτισμικές αξίες του και στην ανάγκη να αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες για μια ομαλή, δημιουργική και ευτυχισμένη σχολική ζωή, για ένα ανεξάρτητο, αυτόνομο με αυτοπεποίθηση άτομο. 

 

        Δίνουμε προτεραιότητα στην ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση, αλλά και στην σωστή οργάνωση και σχεδιασμό του μαθησιακού περιβάλλοντος. Παρέχουμε στα παιδιά ένα εμπλουτισμένο περιβάλλον γεμάτο κίνητρα για γνώση,  με βιωματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με την ηλικία τους, με στόχο την καλλιέργεια της αναγνωστικής ετοιμότητας, της γραφικής ωριμότητας και της μαθηματικής σκέψης, ώστε κατάλληλα προετοιμασμένα να καταστούν ικανά να ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της Α΄Δημοτικού, κάνοντας το πρώτο μικρό τους πέταγμα για το μεγάλο στη συνέχεια συναρπαστικό ταξίδι της γνώσης!!!